Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER

2018: Laksebørs Vannføring Fiskeregler Registrering Desinfisering Innlevering fisk Vannføring og lett fiske

Fangster tidligere år
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Vannføring og lett fiske
Styret i Orkla Fellesforvaltning hadde 5/7 midtsesongevalueringsmøte.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør. Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9/7 og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren.

Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11/7. Det lette fiske vil gjelde inntil vi er tilbake på ordinær minstevassføring over Bjørsetdammen.

I perioder med midlertidig vassføring over 25 m3/s over Bjørsetdammen blir det pause fra kravet om lett fiske. Dette kunngjøres fortløpende på vår facebook-side og under Nyheter på www.orklaguide.com. Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås. Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.




www.orklaguide.com