Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
  fiskeguide
  siste nytt
  årets fangst
  vannføring
  bilder
  regler 2018
  desinfisering
  fiskeravgift
 


Siste nytt fra Orkla


04.08.2018 Midlertidig oppheving av lett fiske

Vannføringen er nå på over 25 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen og kravet om lett fisket oppheves dermed midlertidig i hele elven. Merk at dette gjelder kun fram til vi er under 20 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen igjen. Hvor fort det vil skje er avhengig av nedbøren framover.

30.07.2018 Høye temperaturer

Både Gaula og Verdalselva er nå stengt pga av høye vanntemperaturer. I Orkla ligger vi under disse i temperatur og det er ikke aktuelt å stenge elva på nåværende tidspunkt. Vi følger derimot situasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet. Værvarselet melder om kaldere netter framover, så hvis det slår til vil vanntemperaturene også synke. Uansett vil en eventuell stenging bli varslet 3 - 4 dager i forkant, men som det ser ut nå er det sannsynlig at vi slipper det.

11.07.2018 Lett fiske

Vi minner om at det er lett fiske fra og med i dag den 11/7.

Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Det er så mye spørsmål rundt søknaden og tillatelsen at vi har valgt å legge ut kopiene som vi har fått tilsendt.

Trønderenergi har også sendt denne pressemeldingen:
Denne våren og sommeren har det vært uvanlig lite nedbør i Trøndelag. I vår tilsigsstatistikk som går tilbake til 1958 er det ingen år som er tørrere. Det har medført at vi allerede tidlig i vårbegrenset vår produksjon i KVO til det minimum vi må ha for å oppfylle våre krav til minstevannføring. Likevel er vi nå kommet dit hen at vi ser at hvis denne værtrenden fortsetter, vil vi få problemer med å ha nok vann til å oppfylle kravene på slutten av førstkommende vinter. Det vil være svært uheldig for fisken i Orkla hvis det skulle skje. Vi har derfor benyttet oss av et punkt i manøvreringsreglementet som sier at vi under ekstraordinære tilsigsforhold kan fravike kravet til tapping nedstrøms Bjørset i forståelse med tilsynsmannen, dvs. Fylkesmannen. Fylkesmannen har nå gitt sin tilslutning til dette og tappingen nedstrøms Bjørset reduseres til 10 m3/s i løpet av mandag 9. juli. Først når det har kommet nok nedbør til at vi er sikre på å klare kravene gjennom hele vinteren, kommer vi til å gå tilbake til normal tapping nedstrøms Bjørset.

NB! Når det gjelder spørsmålene om hva som kommer av nedbør, så er det noe som også står utenfor fellesforvaltningens styring. Vi vet ikke når og hvor mye som kommer resten av sommeren. Her er vårt beste tips å følge yr.no eller lignende.

Her er linker til søknaden og tillatelsen som er gitt:
Trønderenergi's søknad
Fylkesmannen's tillatelse

05.07.2018 Midtsesongevaluering 2018

Styret i Orkla Fellesforvaltning har i kveld hatt midtsesongevalueringsmøte.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør. Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9/7 og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren.

Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11/7. Det lette fiske vil gjelde inntil vi er tilbake på ordinær minstevassføring over Bjørsetdammen.

I perioder med midlertidig vassføring over 25 m3/s over Bjørsetdammen blir det pause fra kravet om lett fiske. Dette kunngjøres fortløpende på vår facebook-side og www.orklaguide.com. Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås. Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.


Nyheter for sesongen 2018

I forkant av og igjennom av sesongen legger vi ut nyheter fortløpende på

Orkla Fellesforvaltnings sin facebook-side

30.11.17: Presentasjoner fra kretsmøtet og RS-møtet

Her er linker til presentasjonen som vi holdt om sesongen 2017 og Eva Thorstad sitt foredrag om gjenutsetting:
Sesongen 2017
Gjenutsetting

I tillegg har vi lagt ut ett notat om hvorfor fiskereglene 2018 ble som de ble:
Notat fiskeregler 2018

25.07.17: Tårn ved sandbanke ved Torva/ hengebrua

I gjennom ett samarbeid mellom Orkdal kommune og NTNU så skal det bygges ett tårn på badeplassen som ligger rett vest for Gjølme bru, på sørsida av Orkla. Tårnet, som er kvadratisk, vil være 580 centimeter høyt og ha ei grunnflate på 25 kvadratmeter. I tillegg til det ytre tårnet, er det et innvendig tårn med helt mørke vegger. Lyset slipper kun inn gjennom noen gliper helt øverst.

Pga høy vannføring fikk man ikke fundamentert før 1. juni som planlagt. Fundamentering måtte utsettes og for å få prosjektet gjennomført så kan man ikke vente til etter at fiskesesongen er over. Ut i fra tidevannstabellen så kan arbeidene gjøres i uke 30, fortrinnsvis de nødvendige arbeider den 27. juli og om nødvendig for noe etterarbeidet den 28. juli. Arbeidet vil bli gjort ved lavvann, slik at man får minst mulig tilgrumsing av vannet.

06.07.17: Midtsesongsevaluering

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt møte denne uka og vurdert sesongen så langt. Styret så ingen grunn til å endre på regelverket mtp å bedre kunne nå gytebestandsmålet for i år. Med andre ord – ingen endringer i reglene resten av sesongen uten noe helt ekstraordinært skjer.

29.03.17: Nytt styre og nye vedtekter

Representantskapet i Orkla Fellesforvaltning valgte i går nytt styre og vedtok nye vedtekter for organisasjonen.

Det nye styret finner du her

Og de nye vedtektene er lagt ut her

05.12.16: Fiskeregler for 2017

Styret i Orkla Fellesforvalting har vedtatt følgende fiskeregler for 2017:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak):
All hunnlaks
All sjøørret

Kvoter:
Døgnkvote 1 laks
Ukeskvote 2 laks
Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 (hannlaks) kan være over 80

I tillegg legges det opp til at alle fiskere skal registrere seg.

Dette ble enstemmig vedtatt på styremøte 2/12-16. Og i år som i fjor ble det lagt til grunn offentlige rammer, vurderinger og beskatningsråd, innspill fra kretsmøter og Fagrådet for Orkla, sammen med data fra årets overvåking.

Fastsettelse av reglene har også¨gått i gjennom samme prosess fram til vedtak som i fjor høst.

Etter at data fra årets sesong og de ulike overvåkingsprosjektene forelå ble disse presentert på møter for rettighetshavere i de tre kommunene; Orkdal, Meldal og Rennebu.

Presentasjonen ble så kjørt i Fagrådet for Orkla. I Fagrådet for Orkla møter de som har interesser for laks/sjøørret og vassdraget. Alle tre kommuner, tre Jeger- og fiskeforeninger, Mattilsynet, Fylkesmannen, NVE og regulanten sitter i Fagrådet for Orkla og ble alle invitert til møtet. Etter presentasjonene ble det på alle møter åpnet for diskusjoner og innspill til fiskeregler for 2016.

Oppsummering av møtene ble presentert og diskutert på Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning før de nye fiskereglene ble endelig vedtatt i styremøte.

Hilsen
Styret i Orkla Fellesforvaltning

08.07.16: Innlevering av laks

På grunn av en bekymringsmelding fra en fisker har mattilsynet stoppet innlevering direkte til helsetunene i Orkdal og Meldal.

Fiskeren påstår i bekymringsmeldingen til Mattilsynet at fisken ikke håndteres hygienisk, og at den blant annet blir lagt direkte på bakken etter opptak. (!)

På grunn av den ene meldingen stopper Mattilsynet nå den mangeårige praksisen som har vært til så stor glede for mange beboere ved de to helsetunene. De forlanger at hver fisker skal registrere seg som ett næringsmiddelforetak og kjøpe inn nødvendig utstyr for behandling av fisken før han/hun kan levere fisken til helsetunet.

Vi beklager dette på det sterkeste og mener at laksen fra Orkla som er innlevert er ypperlig som mat - selv om den er vært i bakken. Hvor mange fisker som er tatt på stang har IKKE har vært nede på bakken?

Vi ønsker IKKE at denne fisken skal destrueres og har derfor opprettet mottak ved 3 av desinfiseringsstasjonene hvor man nå kan levere fisken. Vårt håp er at vi etter hvert vil finne en løsning for godkjenning av laksen, slik at den igjen kan komme beboerne til gode ved helsetunene i dalføret.

Mottak vil bli ved:
Orkdal kommune: Vormstad Camping v/ Erik Skjerpen 977 83 501
Meldal kommune: Storås v / Leif Arne Ebbesen 941 83 837
Rennebu kommune: Bygdasenteret/ Berkåk Veikro 72 42 77 05 - 72 42 72 20 (Etter kl 16, samt lørdag og søndag)

Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisk avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn.

17.06.16: Hunnlaksfredning

Husk at all hunnlaks er fredet fra og med den 18.06.16, altså i morgen.

09.05.16: Egen facebook-side

Vi har nå opprettet en egen facebookside for Orkla Fellesforvaltning, hvor vi fortløpende legger ut informasjon og bilder om aktuelle saker.
Gå gjerne inn og lik oss her! .

09.05.16: Nye nettsider

Vi holder på å utarbeide nye hjemmesider som skal inn under Norske lakseelvers felles portal. Det tar litt tid å tilpasse og flytte over informasjonen som skal med, men i løpet av sommeren vil nok det meste være på plass. Med å flytte vil vi få flere fordeler. Nettsidene vil nå oppdateres kontinuerlige med nyheter om villaksen og forvaltning av villaksen fra hele landet, også utenom sesongen. Nettsidene er visuelt og teknologisk moderne og vi er sikret at nettsidene følger den teknologiske utviklingen. Sidene tilpasses visningsplattform (pc, mobil,nettbrett) og er koblet opp mot sosiale medier. Nettsidene kan brukes sammen med alle online fiskekortløsninger, som f.eks iNatur, Scanatura mfl.og er koblet opp mot Statens kartverk og Google satelittbilder, slik at det er lett for fiskerne å se elva, vald og soner. Og det skal også bli enklere å legge ut ny informasjon om og fra Orkla.

26.04.16: Årsmelding 2015 Orkla Fellesforvaltning

Det er laget en omfattende årsmelding som viser hva Orkla Fellesforvaltning har jobbet med i løpet av 2015. Årsmeldingen for 205 finner du her:
Årsmelding 2015

22.12.15: Jula 2015

Nok et år er snart omme. Dette har uten tvil vært det mest begivenhetsrike året i Orkla Fellesforvaltnings 16 - årige historie og det viser at det er engasjement rundt villaks og elveforvaltning. Det har uten tvil kommet noe godt ut av engasjementet som har vært rundt elva gjennom året med en påstartet prosess med nye vedtekter. Det er et sunnhetstegn at en organisasjon kan snu motbør til noe positivt. Høstens møteaktivitet og oppmøte av elveeiere viser at vi er på rett spor. Styret vil følge opp den nye given som er kommet inn i forvaltningen kommende år.
Fastsetting av fiskeregler er alltid vanskelig. Alle elveeiere, JFF foreninger og det offentlige har på møtene kunnet komme med innspill til reglene for 2016. Derfor er det sikkert noen som er skuffet, som ikke har fått gjennom sine ønsker og forslag, men den lokale forvaltningen er nødt til å se på totaliteten av innspill og hele elva under ett. Forvaltningens klart viktigste oppgave er sikre nok gytelaks i hele elva når høsten kommer.
Antallet gytefisk og groper i Rennebu de siste 3 åra har vært bare halvparten og mindre enn det, i forhold til for 4 – 5 år siden. Derfor har forvaltningen vært nødt til å stramme kraftig inn. Alternativet til strenge regler, er stengt elv i deler av sesongen og det mener et enstemmig årsmøte ikke er ønskelig. Samtidig er vi nødt til å forholde oss til føringer fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Miljødirektoratet i dette arbeidet. 1): Se under.
En ting er viktig for oss elveeiere og det er at vi tar vare på laks og sjøørretstammen og legger forholdene best mulig til rette i elva, sørger for nok gytefisk, rensker opp bekker, legger ut gytegrus og bedrer forholdene for fisken opp i mot reguleringen. Alt dette har den lokale forvaltningen av Orkla brukt mye resurser på de senere årene.
Politikerne får så lage lover og stille krav til oppdrettsindustrien for å redusere de enorme lusemengdene på kysten som tar livet av smolten vår når den går ut om våren og sommeren.

Styret vil med dette ønske alle fiskere og andre velkommen tilbake til Orkla i 2016.
Fiskere, elveeiere og samarbeidspartnere innen lakseforvaltningen ønskes en
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Styret

1):
Vitenskaplig råd for lakseforvaltning: (Rapport fra Vitenskaplig Råd for Lakseforvaltning (VRL) nr. 8 2015) Beskatningsråd 2: Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Samlet vurdering av gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd: Svært dårlig

Miljødirektoratets vurdering av bestandssituasjonen i Orkla ”Høringsnotat Oppdatert 22.06.2015” ”Orkla: Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 2. Det er ikke foreslått endringer fra lokalt hold. Lokal forvaltning har de senere årene innført betydelige restriksjoner i fisket. Disse restriksjonene har vært en forutsetning for å opprettholde fisketiden i vassdraget. Direktoratet vurderer det som nødvendig å opprettholde strenge kvotebegrensninger i kommende periode, og forutsetter at lokal forvaltning tilpasser beskatningen ved å innføre størrelsesbegrensning og eventuelt kjønnsfordeling om nødvendig. ”

11.12.15: Fiskeregler for 2016

Styret i Orkla Fellesforvalting har vedtatt å videreføre eksisterende regelverk for 2016:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak):
All laks over 100 cm
Hunnlaks fra 18. juni
Sjøørreten

Kvoter:
Døgnkvote 1 laks
Ukeskvote 2 laks
Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være mellom 80 – 100 cm

Dette ble enstemmig vedtatt på styremøte 9/12-15. Lagt til grunn for vedtaket er offentlige rammer, vurderinger og beskatningsråd, innspill fra kretsmøter og Fagrådet for Orkla, sammen med data fra årets overvåking.

Fastsettelse av reglene for 2016 har vært igjennom en omfattende prosess i høst.

Etter at data fra årets sesong og de ulike overvåkingsprosjektene forelå ble disse presentert på møter for rettighetshavere i de tre kommunene; Orkdal, Meldal og Rennebu.

Presentasjonen ble så kjørt i Fagrådet for Orkla. I Fagrådet for Orkla møter de som har interesser for laks/sjøørret og vassdraget. Alle tre kommuner, tre Jeger- og fiskeforeninger, Mattilsynet, Fylkesmannen, NVE og regulanten sitter i Fagrådet for Orkla og ble alle invitert til møtet. Etter presentasjonene ble det på alle møter åpnet for diskusjoner og innspill til fiskeregler for 2016.

Oppsummering av møtene ble presentert og diskutert på Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning før de nye fiskereglene ble endelig vedtatt i styremøte.

Hilsen
Styret i Orkla Fellesforvaltning

25.11.15: Infomøter om fiskesesongen og overvåkingen som pågår i Orkla
I denne uka er det blitt arrangert info-møter for alle rettighetshavere i Orkla. Man gikk igjennom fangsttall og overvåkingene fra sesongen 2015. Lamberg fra Skandinavisk Naturovervåking kom og presenterte tall fra teller/video og drivtelling. Det var også en kort gjennomgang av hva man har å forholde seg til av rammer for neste år. Etterpå ble det åpnet for innspill på fiskeregler for 2016.

Her er presentasjonen som ble brukt om sesongen, gytegroptellingene og rammevilkår:

Kretsmøter høst 2015

01.09.15: Invitasjon til kurs i kultivering av sjøørret-bekk
Det arrangeres også i år kurs i kultivering / restaurering av sjøørret-bekk. Kurset går over 2 dager: 9. og 10. september, 9:00 - 15:00. Kurset er lagt opp mest mulig praktisk og foregår hovedsaklig ute i bekken. Bekken i år er Marbekken – en sjøørret bekk som renner ut i Gaula, litt ovenfor Støren.

Igjennom kurset vil man lære hva man kan gjøre selv i en bekk med enkle hjelpemidler (spade, slegge, motorsag, stein, trær osv) og uten å måtte søke Fylkesmann, NVE eller kommune.

Lærere fra Sportsfiskerlinjen ved Grong videregående står for det faglige innhold. Vi får også en gjennomgang fra Fylkesmannen i Sør-Tr. om hvilke tiltak som kreves søknad og til hvem. Elevene fra Sportsfiskerlinjen deltar også på kurset. Kurset er finansiert av Miljødirektoratet.

Ytterligere info og påmelding ta kontakt med Gaula Fiskeforvaltning innen tirsdag 8. september; 90 59 79 04 eller torstein@gaula.no. Begrenset antall plasser.

Kurset er gratis og arrangeres i regi av ”Elvene rundt Trondheimsfjorden”.


Vis Vald i Orkla i et større kart