Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning, nedenfor forkortet til OFF, er en sammenslutning av ca 420 fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

OFF omfatter eiendommer i Orkland og Rennebu kommune – med fiskerett i Orkla.

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

OFF forvalter det som tidligere het «Fiskefond for Orkla» (senere kalt Fondet) og som er opprettet på grunnlag av avtale mellom de som har fiskerett i den anadrome delen av Orkla elv og Kraftverkene i Orkla.

OFF har kontorsted ved Landbruksenteret Midt i Meldal og har 1 ansatt.