Vedtekter

Vedtekter for Orkla Fellesforvaltning

(Vedtatt av Sør-Tr.lag jordskifterett i sak: 1600-2006-0056,

endret av RS-møtet 17.04.12, 08.04.13, 28.03.17, 05.04.22 og 10.01.23)

 

1. ORKLA FELLESFORVALTNING

Orkla Fellesforvaltning, nedenfor forkortet til OFF, er en sammenslutning av fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

OFF omfatter eiendommer i Orkland og Rennebu med fiskerett i Orkla.

 

2. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

OFF forvalter det som tidligere het «Fiskefond for Orkla» (senere kalt Fondet) og som er opprettet på grunnlag av avtale mellom de som har fiskerett i den anadrome delen av Orkla elv og Kraftverkene i Orkla. Jf. § 9.

OFF har ikke erverv til formål og det enkelte medlem i OFF disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. Inntekter fra fiske tilfaller det enkelte medlem. OFF kan likevel ta imot avkastning fra Fondet samt drive informasjons- og næringsvirksomhet dersom det er i samsvar med hovedformålet i første avsnitt.

 

3. ANSVAR

OFF er et eierlag og har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. § 4 (proratarisk ansvar), jf jordskifteloven § 34 b.

OFF har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak igjennom låneopptak eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer igjennom at medlemmer frivillig forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift, jf. § 9.2.

 

4. MEDLEMMER– ANDEL

Medlemmer i OFF er eiere av fiskeberettigede eiendommer og fiskesameier innenfor området definert i § 1 og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av OFF. Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i OFF. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres av selger omgående til OFF. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut av OFF.

Tilsvarende gjelder det at eiendommer med fiskerett, eller eventuelle fiskesameier innenfor OFF sitt virkeområde, jf. § 1, men som ikke har vært part i jordskiftesaken, har rett til å bli medlem i OFF. Innmelding skjer ved undertegning og innlevering av innmeldingserklæring.

Styret utformer slik erklæring. Styret skal videre utstede medlemsbevis med angivelse av antall meter strandlinje og andel i OFF.

Eiendommer som pr. dato er medlemmer i OFF, fremgår av partslista i sak 1600-2006-0056, slik denne er opplistet i rettsboka sidene 45-52.

Fiskerettshavere skal uten ugrunnet opphold melde fra om valdendringer, eierskifte og endret kontaktinformasjon til OFF

4.1 Andelsfastsettelse

Andelsfordelingen fastsettes med grunnlag i faktorene fangst og elvestrekning for den enkelte fiskerettshaver/sameie.

I mellom de tre kommunene er andelene fordelt etter fangst som beregnes ut fra 50 % på antall laks og 50 % på antall kilo laks. Andelene beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig fangst fra årene (2002 – 2006)

Krets %-andel fangst
1: Orkdal 50.36
2: Meldal 37.66
3: Rennebu 11.98
Sum 100.00

Innen hver krets skal andelene fastsettes for hver enkelt fiskerettshaver/sameie med bakgrunn i andel av fangst og lengde på strandstrekning, med 75 % vekt på fangst og 25 % vekt på strekning.

Den enkeltes andel beregnes av OFF med bakgrunn i den foreliggende fangststatistikk og den oversikt over lengde på elvestrekninger som OFF har.

Styret i OFF skal innen den 20.12 hvert år fastsette en fordeling av andelene mellom kretsene. Utgangspunktet for fastsettingen er gjennomsnittlig fangst for de siste 5 år på tidspunktet for fordelingen.

4.2 Justering av andeler

Andelene beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig fangst fra årene (2002 – 2006)

En fiskerettshaver / sameier kan etter 5 år søke OFF om å få sin andel vurdert. Søknaden skal framsettes til styret innen den 31.12 før aktuelt år. Søknaden kan framsettes hvert 5.år, første gang for 2022, der søknad må framsettes seneste den 31.12.2021. Søknaden kan deretter framsettes 2026, 2031, osv.

Dersom OFF finner det sannsynliggjort at nytt grunnlag for andelsfordelingen vil innebære en vesentlig endring i andelen, skal søknaden behandles i styret og forslag framlegges på kommende RS-møte.

 

5 ORGANISASJON

Orkla fellesforvaltning er bygd opp av følgende organer:

 

Kretser – 3 stk (Rennebu, tidligere Meldal kommune og tidligere Orkdal kommune).

Kretsmøte (ordinært/ høstmøtet/ekstraordinært)

Informasjon om forvaltningen

Valgkomite

 

Representantskapet (RS)

RS-møte ( ordinært/ høstmøtet/ ekstraordinært)

RS sitt styre

Den sentrale valgkomiteen

Eventuelt utvalg oppnevnt/valgt av RS

 

6 KRETS

6.1 Kretsinndeling

Orkdal:           Orkla innenfor tidligere Orkdal kommune.

Meldal:           Orkla innenfor tidligere Meldal kommune.

Rennebu:      Orkla innenfor Rennebu kommune – anadrom elvestrekning

6.2 Konstituering

Ordinært kretsmøte holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret i OFF kaller inn og fører protokoll fra møtet. Innkalling med saksliste skal skje skriftlig eller pr. e-post med minst to ukers varsel. Saker som fiskerettshaverne ønsker behandlet på kretsmøte, må være innkommet til styret innen 1. januar. Møtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Fiskerettshaverne kan la seg representere av fullmektig med skriftlig fullmakt. En fullmektig kan stille med maksimalt 1 fullmakt. Kretsmøtene er forbeholdt rettighetshavere fra den aktuelle kretsen.

Høstmøte holdes innen utgangen av november. Styret i OFF innkaller til kretsmøte og fører protokoll fra møtet. Innkalling med saksliste skal skje skriftlig eller pr. e-post med minst to ukers varsel. Styret skal på møtet redegjøre for sesongen og situasjonen for fiskebestanden i Orkla, samt ta i mot innspill.

6.3 Valg

Valgene blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de fremmøtte. Hvis noen krever det, stemmer fiskerettshaverne etter andel.

Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme

Fiskerettshavere som ikke har betalt forvaltingsavgift siste år har ikke stemmerett.

6.4.1 Det ordinære kretsmøte sine oppgaver:

 • Velge møteleder
 • Godkjenne innkalling og fullmakter samt registrere fremmøtte
 • Velge to personer som skal godkjenne protokollen
 • Få framlagt forslag til årsmelding og årsregnskap
 • Få framlagt forslag til handlingsplan og budsjett, samt saksliste til ordinært RS-møte
 • Velge 1 styremedlem for 2 år. Styremedlemmene skal sitte i Representantskapet i perioden de er styremedlemmer.
 • Velge representanter (Orkdal 4, Meldal 3 og Rennebu 2) til Representantskapet for 1 år, samt et varamedlem for 1 år for hver krets.
 • Velge ett nytt varamedlem til valgkomiteen
 • Orientere om aktuelle saker
 • Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg

6.4.2 Høstmøte sine oppgaver:

 • velge møteleder
 • Godkjenne innkalling og registrere fremmøtte
 • Velge to personer som skal godkjenne protokollen
 • Få framlagt styrets redegjørelse for sesongen og situasjonen for fiskebestanden i Orkla
 • Protokollføre innspill fra fiskerettshaverne

6.5 Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for kretsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle fiskerettshavere i kretsen.

6.6. Ekstraordinært kretsmøte

Ekstraordinært kretsmøte skal holdes dersom styret eller representanter for 1/3 av andelene krever det. Frist og fremgangsmåte for innkalling er som ved vanlig kretsmøte. Saksliste skal fremgå av innkallingen. Det kan bare tas avgjørelser i saker som fremgår av innkallingen.

6.7 Lokale medlemmer

Styrets medlemmer fungerer som kontaktpersoner opp imot den krets de er valgt ifra.

6.8 Valgkomite

Valgkomiteen i hver krets består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden er 3 år. Første år som varamedlem, andre år som medlem og tredje og siste år som leder. Valgkomiteen tar imot forslag på kandidater fra fiskerettshaverne i sin krets. De skal fremme forslag på kandidater til styre og RS. Styremedlemmene skal være medlemmer av RS.

Valgkomiteen forplikter seg til å sende sitt skriftlige forslag til OFF’s administrasjon innen 3 uker før det ordinære kretsmøtet skal avholdes.

Valgkomiteen skal søke kjønnsdeling og geografisk spredning.

Den sentrale valgkomiteen består av lederne i de tre kretsene og skal foreslå styreleder, revisor og komme med forslag til honorar til leder og tillitsvalgte. Den sentrale valgkomiteen skal sende sitt skriftlige forslag til OFF’s administrasjon før det ordinære RS-møtet skal avholdes  innen 3 uker før det ordinære RS-møtet skal avholdes.

 

Valgbare er fiskerettshavere i OFF. I tillegg er fiskerettshaverens ektefelle eller samboer valgbar. Det forutsettes at samboer eller ektefelle innehar nødvendig fullmakt.

Fiskerettshavere som ikke har betalt forvaltingsavgift siste år er ikke valgbar.

 

Der eiendommen eies av et selskap eller er et sameie er enhver aksjeeier / sameier / andelseier valgbar. Det forutsettes at vedkommende innehar nødvendig fullmakt fra signaturberettiget.

For en eiendom eller et sameie kan det ikke velges mer enn 1 tillitsvalgt i styret.

 

7 REPRESENTANTSKAPET (RS)

7.1 Kretsens representanter

Representantskapet (RS) består av de tre kretsene – som hver stiller med følgende antall representanter:

1: Orkdal krets:       6

2: Meldal krets:       5

3: Rennebu krets:   4

I alt 15 representanter

7.2 Konstituering

Representantskapet er OFF sitt øverste beslutningsorgan.

Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år. Styret innkaller til RS-møte. Innkalling med saksliste og nødvendige saksdokumenter skal skje skriftlig eller pr. e-post med minst to ukers varsel.

Saker som fiskerettshavere/kretsene ønsker behandlet på RS-møte, må være innkommet til styret innen 1. mars. Alle saker som ønskes fremmet som RS-sak, og som er lovlig innsendt, skal føres opp på sakslista. RS-møtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Representantskapets høstmøte skal holdes innen den 15.12. Styret innkaller til høstmøte i RS. Innkalling vedlagt saksliste skal skje skriftlig eller pr. e-post med minst 2 ukers varsel.

7.3 RS-møtevedtak

Representantene har 1 stemme hver. Det enkelte vedtak på RS-møtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt flertall) blant de fremmøtte. RS er beslutningsdyktige når minst 10 medlemmer/varamedlemmer møter. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme.

 

Flertallsvedtak må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på flertallets og mindretallets rettigheter. Vedtaket skal ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet.

7.4 Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for RS-møtene. Utskrift/kopi av protokollen skal være tilgjengelig for representantene innen tre uker etter RS-møte. Protokollen skal være tilgjengelig for alle fiskerettshavere i OFF.

7.5 Representantskapet (RS) sine oppgaver:

RS skal:

 • Velge møteleder, samt to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
 • Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste, samt registrere møtedeltagerne
 • Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap
 • Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse
 • Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte etter forslag fra sentral valgkomite
 • Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1
 • Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag
 • Revidere og godkjenne strategidokumentet for forvaltningen av vassdraget
 • Velge styreleder for ett år blant de valgte styremedlemmene (skriftlig valg)
 • Velge revisor
 • Behandle saker som fiskerettshavere tar opp eller som styret av eget initiativ fremmer for RS.
 • Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret

7.6 Ekstraordinært RS

Ekstraordinært RS-møte skal holdes dersom styret eller 1/3 av representantene krever det. Frist og fremgangsmåte for innkalling er som ved vanlig RS-møte. Det kan bare tas avgjørelser i saker som fremgår av innkallingen.

 

 8 STYRE

8.1 Styrets kompetanse og sammensetning

Styret leder OFF sin virksomhet, drift og aktiviteter etter lagets vedtekter og hovedlinjer trukket opp av RS.

Styrets leder innkaller til styremøte når vedkommende finner det nødvendig, eller etter anmodning fra minst to av styremedlemmene.

Vedtak i styret blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder

dobbeltstemme.

Styret består av leder, nestleder og fire øvrige styremedlemmer, og er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst tre av de øvrige styremedlemmene deltar. Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. OFF blir forpliktet av styreleder.

8.2 Styrets oppgaver

Styret skal administrere driften av OFF, herunder:

 • arrangere kretsmøte/infomøter/høstmøte for de tre kretsene
 • velge styrets nestleder
 • arrangere og lede RS-møte
 • avgi årsmelding og årsregnskap
 • framlegge arbeids- og handlingsplan og budsjettforslag
 • føre protokoll over lokale kretsmøter, RS-møter og styremøter
 • ved behov revidere driftsplan for vassdraget
 • sørge for at fiskerettshaverne får faglig og praktisk informasjon om fiskeforvaltningen i vassdraget
 • holde kontakt med kommunene i vassdraget og den offentlige fiskeforvaltning
 • velge utsendinger til å representere OFF ved aktuelle møter og arrangement
 • ajourføre adresseliste over fiskerettshaverne
 • Innen den 20.12 fastsette neste års fiskeregler
 • Innen den 20.12 fastsette en andelsfordeling mellom kommunene basert på gjennomsnittlig fangst for de siste 5 år.

 

9 GRUNNKAPITAL OG FINANSIERING AV OFF

OFF forvalter fondet i henhold til § 2 Formål og arbeidsområde. Fondet har en grunnkapital på to og en halv millioner kroner. Inntil 90 % av den årlige avkastning på fondet skal kunne benyttes til elvepleie og fiskeforbedrende tiltak i elva. Det som ikke blir benyttet til tiltak i Orkla eller administrasjon, tillegges grunnkapitalen eventuelt avsettes i et beredskapsfond.

Tildelingen av fondsmidler skjer en gang hvert år med søknadsfrist 1. november. Det skal i størst mulig grad prioriteres tiltak som gjelder hele vassdraget og som er i samsvar med utarbeidet driftsplan.

Elveiere og andre som har interesse av elvepleie og fiskeforbedrende tiltak, kan søke om fondsmidler. I søknaden skal tiltaket beskrives, og det skal gis oversikt over kostnader og eventuelle andre finansieringsmuligheter.

Styret kan foreta tildeling av midler etter gitte bestemmelser. Der det anses nødvendig, skal styret søke faglig bistand ved tildelingen. For øvrig er det styrets ansvar å sørge for plassering og best mulig avkastning av kapitalen. Styret kan knytte betingelser til tildelingen, f. eks. at fondsmidlene ikke blir utbetalt før tiltaket er fullført og godkjent av styret.

OFF sine utgifter til drift og ulike tiltak som ikke dekkes av offentlige tilskudd eller av fondsmidler, plikter medlemmene å betale i form av en årlig medlemsavgift og en

forvaltningsavgift. Avgiftene vedtas av RS. Det skal ikke budsjetteres med forvaltningsavgift større enn det som er nødvendig for å oppfylle OFF’s formål.

OFF`s medlemmer plikter å betale i form av en årlig medlems-/ forvaltningsavgift.

Styret har fullmakt til tvangsinndriving av ubetalt medlems-/forvaltningsavgift.

Medlemmer som sannsynliggjør overfor styret at de ikke har muligheter for fangst, skal fritas for forvaltningsavgift.

9.1 Medlemsavgift

Medlemsavgiften er lik for alle medlemmer og skal dekke OFF sine utgifter til medlemsinformasjon, innkalling til møter og lignende.

9.2 Forvaltningsavgift

Forvaltningsavgiften skal dekke OFF sine øvrige utgifter og skal fordeles mellom medlemmene etter andelsfordelingen, jf. § 4.

 

10 TILTAK I VASSDRAGET

OFF kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor OFF sitt omrade, jf. Vassressursloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå frem av vedtatt driftsplan eller handlings- og arbeidsplan, og de nødvendige offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/ fiskerettshaver blir påført skade som en følge av tiltaket, må reglene i vassressursloven gjelde for skjønn og erverv av rettigheter.

 

11 VEDTEKTSENDRING

Vedtektene kan endres av RS med 2/3 flertall etter at det har vært reist tilsvarende forslag på forrige RS-møte. Forslaget til endring må framgå av innkallingen til RS-møtet. Det er ikke anledning til a gjøre endringer i følgende paragrafer: 2, 3, 4, 9, 11 og 12 med unntak av det som følger av § 4.

 

12 OPPLØSNING

OFF kan først oppløses 10 år etter at jordskiftesak nr. 1600-2006-0056 har trådt i kraft. Etter den tid kan RS vedta at OFF skal oppløses med 2/3 flertall av et ordinært RS-møte, etter at det har vært reist tilsvarende forslag på forrige RS-møte. Minst 75% av RS-medlemmene må være til stede og avgi stemme. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt RS-møte med vanlig flertall regnet ut fra de fremmøtte. Ved oppløsning tilfaller OFF sine aktiva medlemmene i forhold til andelen.

Ny jordskiftesak kan først kreves etter 10 år for å få til en ny ordning, eventuelt for å få oppløst OFF.