• ukategorisert

  Rapportering av radiomerket laks

  I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de som blir merket under høstfisket vil 30 av de 90 laksene merkes i fiskesesongen og da hovedsakelig fra slutten av juni til midten av juli. Merket laks som fanges skal settes skånsomt tilbake i elva og det er viktig at merket ikke fjernes, da…

 • ukategorisert

  Skjellprøver av all avlivet laks

  Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. Kasser for henting og levering av skjellkonvolutter finnes ved nedkjøring til sone 3 og 4 (OJFF)(rett oppstrøms Amfi Orkanger) Volden, Forve, Eriksen, Kvåle, Midtre Ekli, Tidligere Vormstad Camping, sone 6 (OJFF), Rønningen Camping, Bjørsetdammen, Vella-Rikstad, Coop Extra Å, Jordet-valdet, Ry laksefiske, Pollen, Aunan, rasteplass i Voll sentrum og Stamnan sentrum,…

 • ukategorisert

  Hunnlaks kontra hannlaks

  Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til at kjønnsfordelingen ved Bjørsetdammen og i fangstene har vært er så forskjellig så langt. Ved Bjørsetdammen er fordelingen 90 % hunnlaks / 10 % hannlaks.  Tilnærmet samme fordeling har vi også i merkenota i Mølnbukta. I fangstene er det 50 % hannlaks og 50 % hunnlaks. Skandinavisk Naturovervåking har lagt…

 • ukategorisert

  Ved fangst av oppdrettsfisk eller funn av syk eller død fisk

  Får du en oppdrettsfisk, så skal den avlives. Du skal videre sende inn bilder av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517. I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn for nærmere analyse. Bekreftet oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten. Syk eller død fisk skal varsles til Veterinærinstituttet eller Mattilsynet.  Det er viktig at du varsler med en gang ved å registrere funnet her:  https://svf.vetinst.no/ Du kan også varsle med SMS til Veterinærinstituttet på telefon 485 02 279. Mer info om varsling av syk/død fisk eller rømt oppdrett finnes her: varsling-av-hendelser