Mens vi venter…

Årets midtsesongsevaluering ble litt spesiell. Her er evalueringen vi sendte inn til Statsforvalter og Miljødirektoratet torsdag 4. juli:

Midtsesongevaluering 2024

Sesongen så langt

Styret i Orkla Fellesforvaltning har i år hatt flere ekstra møter vedrørende sesongstarten. Det første møtet ble avholdt allerede 17. juni på grunn av lite innsig og liten oppgang av laks. For å være føre-var innførte styret allerede da en midlertidig fredning av all laks over 65 cm.

Samme dag publiserte Vitenskapelig råd for Lakseforvalting rapporten: Status for norske laksebestander 2024 som viser at Orkla er en av få elver som har oppnådd gytebestandsmålet de siste 4 år!.

Miljødirektoratet vurderte situasjonen som kritisk og innførte stans i 33 elver, deriblant Orkla fra den 23. juni. Styret kom derfor sammen den 22. juni, deltok på flere møter med andre elver, Norske lakseelver og MD før det var et nytt ekstraordinært styremøte den 25. juni. Her ble det vedtatt endring i fiskereglene ved en eventuell gjenåpning:

  • fredning av all fisk over 65 videreføres
  • en halvering av sesongkvoten fra 4 ned til 2 laks
  • fredning av all hunnlaks.

Fangstene ellers i juni har vært under middels, men fiskeforholdene har også vært svært spesielle. Vi har ikke tidligere hatt en slik mai og sesongåpning med så høye temperaturer og så lav vannføring. Om det er derfor innsiget ser ut til å være seint vet vi enda ikke.

Fangstene ved merkenota i Mølnbukta har vært godt under gjennomsnittet. En del kan ifølge A. Jørrestol skyldes dårlige fiskeforhold. En høy fangst av oppdrett kan også påvirke fangstene av villfisk. Derfor er det i år vanskelig å tolke innsiget bare basert på fangstene. Den siste uka har fangstene blitt bedre og siste oppdateringen viser et godt antall smålaks.

Tallene fra telleren på Bjørset viser en lavere oppgang enn tidligere år for laks. På lik linje med merkenota i Agdenes er det også en del forhold som påvirker oppgangen av laks i Orkla. I år har vi hatt lita, klar og varm elv i store deler av sesongen. Under disse forholdene vil laksen bruke lang tid på å gå på elva. Fisken blir da med opp på flo og går opp til Vigorbru før den går ned igjen. Videoer og flere observasjoner bekrefter at dette har vært tilfelle denne sesongen. For at laksen skal begynne å gå kreves det farget og litt større elv. Dette har vi fått denne uka, men det vil fortsatt ta noen dager før vi kan forvente å se full effekt på telleren. Fisken som allerede står på elva flytter seg også vanligvis oppover ved slike forhold, noe tallene fra telleren de siste dagene bekrefter. Oppgang over telleren er dermed være seinere enn normalt.

Når fangsttallene fra årets juni settes inn i evalueringsskjemaet fra Vitenskapelig råd for fiskeforvaltning kan man forvente at litt over 60 % av gytebestandsmålet oppnås dersom det lave innsiget fortsetter og sesongen er sein. I og med at sesongen ble stoppet og siste fangst ble gjort 22. juni kan ikke skjemaet derfor brukes direkte. Vi tilpasset dette ved å anslå at fangstene som tidligere år for den aktuelle perioden er ca. 60%. Siste uka i lutten av juni gir vanligvis høy fangst. Stoppen tilsvarer anslagsvis 40 % av total junifangst. Vi får da en oppnåelse på litt over 60 % ved en sein sesong, noe som gir handlingsalternativ 3: 50-90 % oppnåelse av gytebestandsmålet.

Bekymringen rundt en forholdsvis stor oppgang av oppdrett i Orkla fra Lerøyrømmingen gjorde også at styret sendte en søknad om gjenåpning av fiske. Da var det i sportsfiske tatt 20 oppdrettslaks, hvorav de fleste var storlaks mellom 7 og 10 kilo. Hvor mange som står igjen og hvor mange som har kommet opp i elva i ettertid vet man ikke, men telleren viser at det fram til 23. juni var 6 som hadde gått over Bjørsetdammen. Hvis den store oppdrettslaksen får stå i fred og gyte til høsten vil det være dramatisk for genetisk påvirkning i Orkla. Genetisk påvirkning er av VRL vurdert som en betydelig større trussel for villaksen enn beskatning i elv.

Man kan få tatt ut noen oppdrett med dykkere med harpun, hvis vi får gode forhold og god sikt. Mannskapsmangel og mange kilometer med elv gjør derimot at vi er helt avhengig av andre tiltak. Derfor ønsker styret i Orkla Fellesforvaltning at sportsfiske skal gjenopptas så snart som mulig for å ta ut og hindre oppdrettslaksen i å gyte.

Midtsesongsevaluering

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir lavt skal vi iverksette gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv.).

Årets sesong er svært spesiell. Vi fikk en lakserømming med stor fisk rett før sesongstart. I Orkla sitt nedslagsfelt har det i vinter vært lite snø, noe som har gitt lav magasinfylling. Våren kom uvanlig tidlig og med høye temperaturer. Elva var derfor varm, klar og lita ved sesongåpning. Slik har elva fortsatt igjennom juni, bara avløst av noen kortere regnperioder som har gitt litt farge og enkeltdager med økt vannføring. Forholdene har med andre ord ikke vært de beste verken for oppgang eller sportsfiske.

Både fangsttall og tall fra laksetelleren er under middels. Årets midtsesongsevaluering blir dermed komplisert da det er usikkert hvor mye som skyldes dårlige forhold for oppgang og fangst og hvor mye som skyldes at det er lite eller sein oppgang av mellomlaks og storlaks. Orkla innførte ekstraordinære tiltak allerede 17. juni hvor all fisk over 65 cm ble fredet. Stoppen i fiske en uke senere gjør også evalueringen mer utfordrende.

I Orkla er det tatt mange store oppdrettslaks i år. Trolig er det mer igjen på elva. Den bør ikke få gyte. Det er knapphet på dykkere som kan skyte ut fisken. Utskyting krever forhold med lav vannføring og god sikt i elva Et sterkt begrenset fiske med de nye fiskereglene er dermed å foretrekke.

I årets vurderingsskjema for midtsesongevaluering er vi innenfor alternativ 3: 50 % – 90 % forventet oppnåelse av gytebestandsmålet hvis det er en sein sesong. Justerer man for dårlige fiskeforhold vil man havne på alternativ 2. Da usikkerheten er stor velger vi likevel å innføre alternativ 3 i forhåndsavtalte tiltak som er en fredning av all laks over 80 cm. I og med at oppnåelsen kan være ned mot 50 % og foreløpige overvåkingstall er svake har styret valgt å skjerpe ytterligere ved å videreføre den midlertidige fredningen av all fisk over 65 %, frede all hunnlaks og halvere sesongkvoten fra fire til 2 laks. Orkla har fiskere som i mange år har operert med gjenutsetting og en slik innstramming vil derfor gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi har i år ansatt flere oppsyn enn tidligere og har derfor også mulighet for å styrke oppsynet ytterligere.

Med de nye reglene finner styret det forsvarlig å fortsette fisket ut sesongen. Vi vil følge situasjonen nøye og gjøre de tiltak vi finner nødvendige.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *