Fiskeregler

 

Orkla Fellesforvaltning har for 2024 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orklavassdraget.

Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter (Orklakortet). I år er det to varianter; et med og et uten desinfisering. Klikk her for å anskaffe Orklakortet 2024.

Alle som skal fiske i Orkla har en plikt til å sette seg inn i gjeldende fiskeregler.

 

§ 1 Fisketid:
Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet. All hunnlaks over 65 cm er fredet.

§ 2 Redskapsbruk:
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten. Bruk av søkke er kun tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark **) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

§ 3 Fangstkvoter:
Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks (hannlaks) over 80 cm pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett datodøgn (0:00-24:00). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt datodøgn starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

§ 4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting:
All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. All hunnlaks over 65 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All sjøørret og brunørret skal settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Orkla Fellesforvaltnings retningslinjer.

§ 5 Fangstrapportering:
Alle fiskere som skal fiske i Orkla skal ha Orklakortet før de starter fisket. All fisk skal innrapporteres fortløpende til Orkla Fellesforvaltning igjennom sesongen, også gjenutsatt fisk. Fiske kan ikke gjenopptas før fanget fisk er innrapportert. Fangstrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger; dato, vald, art, kjønn, vekt, lengde, fiskers navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på laksebørsen for Orkla. Orkla Fellesforvaltning forbeholder seg retten til videre bruk av bilder som blir sendt inn. Det skal innleveres bilder og skjellprøver av all avlivet laks. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:
I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø bare tillatt med lett fiske. Lett fiske er fiske med: a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap:
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved kontroll. Desinfisering er gratis for personer under 18 år.

§ 8 Gytebestandsmål:
Innen utgangen av juli skal man foreta en midtsesongsevaluering. Etter dette vil reglene kunne bli rettet, både i restriktiv eller fleksibel retning.

§ 9 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene, samt medvirkning til brudd kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.
Gebyr for:
– manglende Orklakort, bilde av avlivet fisk og skjellprøve er opptil kr. 1000,-.
– manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er opptil kr. 3000,-.
– kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er opptil kr 6000,-.
Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd vil bli bortvist for to år fra Orkla. Ved skjerpende tilfeller kan utestengelsen bli utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides.
Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest. Verneting for tvistesaker er Trondheim forliksråd og/eller Sør-Trøndelag Tingrett.

§ 10 Ikrafttreden:
Reglene trer i kraft 15. mai 2024.