Innlevering av fisk

Fisk som er skadd skal ikke settes ut igjen i elva. Skadd fisk skal avlives og innleveres til ett av helsetunene i dalføret, hvis den ikke skal gå på kvoten. All avlivet hunnlaks i juli og august skal leveres inn.

På helsetunet skal man kvittere på at fisken er håndtert etter våre retningslinjer (se nedenfor) og helsetunet kvitterer på at den er mottatt. Kopi eller bilde av kvitteringen sendes på mail eller telefon til Orkla Fellesforvaltning før fisket kan startes igjen.
Mail: rune@orklaguide.com – Mobil: +47 924 01 517

De tre helsetunene er:

Orkdal Helsetun, Fannremsvegen 22, 7320 Fannrem
Telefonnummer: kjøkkenet +47 72 47 19 36 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

avdeling +47 72 72 19 21 / 72 47 19 27 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

Meldal Helsetun, Grøtaveien 2, 7336 Meldal
Telefonnummer: kjøkkenet +47 907 73 706 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)
avdeling +47 72 49 48 00 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

Rennebu Helsesenter, Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu
Telefonnummer: kjøkkenet +47 468 44 418 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

Ring på utenfor åpningstiden.

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk:

• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.
• Ikke la fisken bli liggende på bakken
• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.
• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.
• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.
• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.
• Krav til kjølelagring er max 4°C.
• Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.

Gjeldende regelverk er: 
Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, EU-forordning 852/2004, vedlegg I og II.
(Her finnes de generelle reglene om god hygiene)

Forskrift om dypfryste næringsmidler 

Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Fiskekvalitetsforskriften)

Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket
Se art. 18 i EU-forordning 178/2002 som setter krav til sporing i alle ledd med unntak av sluttforbruker.

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Se Kap II §§ 5, 6 og 7.