Strategidokument

Strategidokument for Orkla Fellesforvaltning 2021 – 2022

Orklalaksen er en sårbar og unik laksstamme som har utvikla seg i Orkdalsføre og elva gjennom flere tusen år.

Utdrag fra vedtektene:

OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF. OFF skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet. OFF kan samarbeide med andre elver og offentlige myndigheter der det er hensiktsmessig.

 

Forvaltningen av villaksen skal baseres på den til enhver tids oppdaterte (siste gjeldende) forskning og overvåking, enten fra egen overvåking og/eller fra andre kunnskapsleverandører.

Orkla Fellesforvaltning skal i gjennom fastsettelsen av fiskeregler tilstrebe en lengst mulig sesong for hele den lakseførende delen av Orkla. Dette for å kunne gi fortsatt gode muligheter for næringsutvikling og fritidsfiske, i tråd med formålsparagrafen i lakseloven. Målet er å kunne opprettholde 3 måneders sesong med fiske i fra Stoin i Rennebu og ned til sjøen i Orkdal.

Orkla Fellesforvaltning skal i sitt arbeid for den ville lakse- og sjøørretbestanden i Orkla søke aktuelle samarbeidspartnere for å løse de ulike utfordringene – for derigjennom å kunne gi et bedre, sikrere og mer kostnadseffektivt resultat.

Orkla Fellesforvaltning skal til en hver tid holde seg oppdatert og vurdere ulike kultiveringstiltak.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fastsetter rammeverket for den lokale forvaltningen. OFF skal samarbeide aktivt med den offentlige forvaltningen for derigjennom påvirke og sikre at Orklabestanden får det beste vern innenfor det offentlige rammeverket.

OFF skal til enhver tid rette seg etter det offentlige rammeverket og følge de offentlige regler og retningslinjer som er satt.

Orkla er regulert og dermed er regulanten en meget viktig samarbeidspartner for OFF. For å redusere skadevirkningene reguleringen kan ha på lakseproduksjonen i Orkla skal OFF i den grad det lar seg gjøre samarbeide med offentlig påleggsmyndighet (Miljødirektoratet) og regulant (Kraftverkene I Orkla) for å sikre interessene til laks- og sjøørretbestanden best mulig. Spesielt kan nevnes sidevassdrag, gyteområder, sterkt reguleringspåvirkede områder, opp og nedvandring forbi Bjørsetdammen.

OFF skal aktivt formidle til rettighetshavere, fiskere og media den kunnskap som de ulike forvaltningsvedtak og reguleringer er basert på, og invitere de ulike interessene til dialog om disse spørsmålene.