Monthly Archives

5 post(s) in juni 2021

Rapportering av radiomerket laks

I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de ...

Kvotebrudd!

En norsk fisker er nå blitt utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla. Han må også betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Les de komplette fiskeregler her

Skjellprøver av all avlivet laks

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. ...

Hunnlaks kontra hannlaks

Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til ...

Ved fangst av oppdrettsfisk eller funn av syk eller død fisk

Får du en oppdrettsfisk, så skal den avlives. Du skal videre sende inn bilder av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517. I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn for nærmere analyse. Bekreftet oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten. Syk eller død fisk skal varsles til Veterinærinstituttet eller ...