ukategorisert

 • ukategorisert

  Registrering via Orklakortet

  Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter i henhold til fiskereglene. I år gjøres det via registreringskortet til Orkla.  klikk her for å registrere deg som fisker Every year, all fishermen must re-register before fishing starts in accordance with the fishing rules. This year, it is done via Orkla’s registration card. click here to register as a fisherman  

 • ukategorisert

  Nedvandring av utgytt laks over Bjørsetdammen

  De siste to årene har Trønderenergi sammen med oss i Orkla Fellesforvaltning, Skandinavisk Naturovervåking og Norsk institutt for Naturforsking testet ut å kombinere lokkeflommer sammen med å stoppe kraftverket. Vi fikk prøvd dette et par tre ganger sist høst og det så tilsynelatende ut til å gi god effekt. I år går vi derfor mer systematisk til verks. Fisk er blitt merket med radiosendere og bassenget blir peilet før og etter lokkeflommene.  Lyttestasjoner er satt opp ved lukene på Bjørsetdammen og all nedgang filmes med undervannskamera. Forskjellige kombinasjoner på ulike tider på døgnet vil bli testet ut for å finne den mest optimale. At laksen sliter med å finne veien…

 • ukategorisert

  Kretsmøtene våren 2021 kan gjennomføres nå

  Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 17. august : Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 18. august: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 19. august: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 3 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.

 • ukategorisert

  Jevn god oppgang over Bjørsetdammen

  Smålaksen har begynt å dominere, mens det er fortsatt en del mellomlaks og en og annen storlaksen som går over luka på Bjørsetdammen. Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1 Her kan man også bruke passeringene til å lære å se forskjell på hunn og hann. Tall fra laksetelleren er data som i sesong brukes til midtsesongsvurdering, etter sesong brukes tallene i vurderingen om gytebestandsmålet er oppnådd. I år har vi hatt en daglig jevn oppgang helt etter boka, da de ulike størrelsesgruppene pent og pyntlig har overtatt etter hverandre. Først en fin oppgang av storlaks, så tok…

 • ukategorisert

  All pukkellaks skal rapporteres

  I den senere tid er det observert og fanget en del pukkellaks i Trøndelag. En pukkellaks ble tidligere i uka fanget av kameraet på Bjørsetdammen, så den er også kommet til Orkla. Hvor mange som er på elva per i dag vet vi ikke. Pukkellakse er svartelistet og skal derfor avlives. Fisken rapporteres på vanlig måte i laksebørsen og skjellprøve skal taes. Pukkelaks går ikke på kvote. Pukkellaksen er svært spesiell da den har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Etter klekking påfølgende vår vandrer yngelen relativt raskt ut i havet. Der tilbringer pukkellaksen det neste året med å beite på krepsdyr og fisk, og…

 • ukategorisert

  Rapportering av radiomerket laks

  I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de som blir merket under høstfisket vil 30 av de 90 laksene merkes i fiskesesongen og da hovedsakelig fra slutten av juni til midten av juli. Merket laks som fanges skal settes skånsomt tilbake i elva og det er viktig at merket ikke fjernes, da…

 • ukategorisert

  Skjellprøver av all avlivet laks

  Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. Kasser for henting og levering av skjellkonvolutter finnes ved nedkjøring til sone 3 og 4 (OJFF)(rett oppstrøms Amfi Orkanger) Volden, Forve, Eriksen, Kvåle, Midtre Ekli, Tidligere Vormstad Camping, sone 6 (OJFF), Rønningen Camping, Bjørsetdammen, Vella-Rikstad, Coop Extra Å, Jordet-valdet, Ry laksefiske, Pollen, Aunan, rasteplass i Voll sentrum og Stamnan sentrum,…

 • ukategorisert

  Hunnlaks kontra hannlaks

  Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til at kjønnsfordelingen ved Bjørsetdammen og i fangstene har vært er så forskjellig så langt. Ved Bjørsetdammen er fordelingen 90 % hunnlaks / 10 % hannlaks.  Tilnærmet samme fordeling har vi også i merkenota i Mølnbukta. I fangstene er det 50 % hannlaks og 50 % hunnlaks. Skandinavisk Naturovervåking har lagt…