Author Archives

44 post(s) from Rune Krogdahl

Kretsmøtene våren 2021 kan gjennomføres nå

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 17. august : Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 18. august: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 19. august: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 3 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.

Jevn god oppgang over Bjørsetdammen

Smålaksen har begynt å dominere, mens det er fortsatt en del mellomlaks og en og annen storlaksen som går over luka på Bjørsetdammen. Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1 Her kan man også bruke passeringene til å lære å se forskjell på hunn og hann. Tall fra laksetelleren er data ...

All pukkellaks skal rapporteres

I den senere tid er det observert og fanget en del pukkellaks i Trøndelag. En pukkellaks ble tidligere i uka fanget av kameraet på Bjørsetdammen, så den er også kommet til Orkla. Hvor mange som er på elva per i dag vet vi ikke. Pukkellakse er svartelistet og skal derfor avlives. Fisken rapporteres på vanlig måte i laksebørsen og skjellprøve skal ...

Rapportering av radiomerket laks

I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de ...

Kvotebrudd!

En norsk fisker er nå blitt utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla. Han må også betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Les de komplette fiskeregler her

Skjellprøver av all avlivet laks

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. ...

Hunnlaks kontra hannlaks

Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til ...

Ved fangst av oppdrettsfisk eller funn av syk eller død fisk

Får du en oppdrettsfisk, så skal den avlives. Du skal videre sende inn bilder av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517. I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn for nærmere analyse. Bekreftet oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten. Syk eller død fisk skal varsles til Veterinærinstituttet eller ...

Innreise til Norge

Vi nærmer oss sesongstart og i år som i fjor er det mange spørsmål og stor usikkerhet rundt innreise til Norge i sommer. Dagens regler gjelder fram til den 24.mai, men om de blir forlenget eller endret vet vi ikke ennå. På HelseNorge.no finner man god og klar oversikt over de gjeldene reglene til enhver tid. Vi anbefaler derfor å følge med ...