Fiskeregler for 2022

I forbindelse med fjorårets prosess med å fastsette regler ble det vedtatt at man skal ta en grundig gjennomgang av dagens fiskeregler og se på hvilke muligheter man har for å tilpasse reglene best mulig til dagens situasjon. I 2020 foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år, på grunn av at gytebestandsmålet (GBM) ikke ble nådd i 2016 og 2019. Vi klarte å unngå et slikt inngrep i denne omgang, men problemstillingen kan dukke opp ved neste korsvei.

Styret ønsker derfor en enda sterkere føre-var-tilnærming og et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen.

Styret opprettet med denne bakgrunnen en arbeidsgruppe med følgende mandat:

Styret i Orkla har vedtatt at vi foran 2022-sesongen ønsker å vurdere et bredere sett av tiltak enn det som har vært vanlig de siste årene, hvor det blant annet har vært stort fokus på fra hvilken dato hunnlaksen skal fredes, og ber utvalget komme med ulike alternativer av fiskeregler som skal bidra til at vi oppfyller følgende kriterier:

  1. Oppnåelse av gytebestandsmålet
  2. Legge til rette for næringsutvikling knyttet til et attraktivt laksefiske
  3. Legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv knyttet til fiske

Enkle regler som er felles for hele elva har vært et mål for Orkla, men styret ønsker ikke å legge begrensinger på utvalget i så måte.

Fiskeregelgruppa la selv til et ekstra kriterium:

  1. Sørge for at kommende generasjoner får muligheten til å forvalte en bærekraftig laksestamme

Fiskeregelgruppa presenterte sitt arbeid i høst. Der anbefalte de et økt vern av tidlig oppvandrende hunnlaks, for derigjennom sikre en økt oppnåelse av GBM. Gruppa foreslo at all hunnlaks over 65 cm fredes, og at man først kan vurdere å åpne for uttak av hunnlaks etter midtsesongsmøtet i første del av juli.

Fiskeregelgruppa sin anbefaling harmonerer med kunnskapsgrunnlaget i årsrapporten til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som ble lagt fram den 23. november. I denne rapporten vurderes Orkla til å være moderat påvirket av overbeskatning.

Styret var enstemmig i at det er viktig å ta vare på den store hunnlaksen for å sikre oppnåelse av GBM, og støttet forslaget fra fiskeregelgruppa.

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok 6/12-2021 følgende:

Fiskeregler Orkla 2022:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

  • All ørret er fredet hele sesongen
  • All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

  • Døgnkvote 1 laks
  • Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Fiskegruppas presentasjon:

Gjennomgang-fiskeregler.pdf

Oppsummering av sesongen 2021:

Hostmotet-2021.pdf

Share:

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *