• ukategorisert

  Kretsmøtene våren 2021 kan gjennomføres nå

  Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 17. august : Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 18. august: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 19. august: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 3 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.

 • ukategorisert

  Jevn god oppgang over Bjørsetdammen

  Smålaksen har begynt å dominere, mens det er fortsatt en del mellomlaks og en og annen storlaksen som går over luka på Bjørsetdammen. Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1 Her kan man også bruke passeringene til å lære å se forskjell på hunn og hann. Tall fra laksetelleren er data som i sesong brukes til midtsesongsvurdering, etter sesong brukes tallene i vurderingen om gytebestandsmålet er oppnådd. I år har vi hatt en daglig jevn oppgang helt etter boka, da de ulike størrelsesgruppene pent og pyntlig har overtatt etter hverandre. Først en fin oppgang av storlaks, så tok…

 • ukategorisert

  All pukkellaks skal rapporteres

  I den senere tid er det observert og fanget en del pukkellaks i Trøndelag. En pukkellaks ble tidligere i uka fanget av kameraet på Bjørsetdammen, så den er også kommet til Orkla. Hvor mange som er på elva per i dag vet vi ikke. Pukkellakse er svartelistet og skal derfor avlives. Fisken rapporteres på vanlig måte i laksebørsen og skjellprøve skal taes. Pukkelaks går ikke på kvote. Pukkellaksen er svært spesiell da den har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Etter klekking påfølgende vår vandrer yngelen relativt raskt ut i havet. Der tilbringer pukkellaksen det neste året med å beite på krepsdyr og fisk, og…

 • ukategorisert

  Rapportering av radiomerket laks

  I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting. For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de som blir merket under høstfisket vil 30 av de 90 laksene merkes i fiskesesongen og da hovedsakelig fra slutten av juni til midten av juli. Merket laks som fanges skal settes skånsomt tilbake i elva og det er viktig at merket ikke fjernes, da…

 • ukategorisert

  Skjellprøver av all avlivet laks

  Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. Kasser for henting og levering av skjellkonvolutter finnes ved nedkjøring til sone 3 og 4 (OJFF)(rett oppstrøms Amfi Orkanger) Volden, Forve, Eriksen, Kvåle, Midtre Ekli, Tidligere Vormstad Camping, sone 6 (OJFF), Rønningen Camping, Bjørsetdammen, Vella-Rikstad, Coop Extra Å, Jordet-valdet, Ry laksefiske, Pollen, Aunan, rasteplass i Voll sentrum og Stamnan sentrum,…

 • ukategorisert

  Hunnlaks kontra hannlaks

  Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til at kjønnsfordelingen ved Bjørsetdammen og i fangstene har vært er så forskjellig så langt. Ved Bjørsetdammen er fordelingen 90 % hunnlaks / 10 % hannlaks.  Tilnærmet samme fordeling har vi også i merkenota i Mølnbukta. I fangstene er det 50 % hannlaks og 50 % hunnlaks. Skandinavisk Naturovervåking har lagt…

 • ukategorisert

  Ved fangst av oppdrettsfisk eller funn av syk eller død fisk

  Får du en oppdrettsfisk, så skal den avlives. Du skal videre sende inn bilder av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517. I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn for nærmere analyse. Bekreftet oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten. Syk eller død fisk skal varsles til Veterinærinstituttet eller Mattilsynet.  Det er viktig at du varsler med en gang ved å registrere funnet her:  https://svf.vetinst.no/ Du kan også varsle med SMS til Veterinærinstituttet på telefon 485 02 279. Mer info om varsling av syk/død fisk eller rømt oppdrett finnes her: varsling-av-hendelser

 • ukategorisert

  Innreise til Norge

  Vi nærmer oss sesongstart og i år som i fjor er det mange spørsmål og stor usikkerhet rundt innreise til Norge i sommer. Dagens regler gjelder fram til den 24.mai, men om de blir forlenget eller endret vet vi ikke ennå. På HelseNorge.no finner man god og klar oversikt over de gjeldene reglene til enhver tid. Vi anbefaler derfor å følge med her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#hvem-far-reise-til-norge